Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys 

Pöyry Oyj:n (“Pöyry” tai “yhtiö”) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi.

Pöyryn  palkka- ja palkkioselvitys sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä (osa A) ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista (osa B). Palkitsemisraportti (osa C), jossa selostetaan edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot, on erillisellä sivulla.

A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Kuvaus hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä.

Hallitus 
Yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista vuosittain nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella.

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella toimitusjohtajan palkitsemisesta. Palkitsemista arvioidaan vuosittain.

Muu johto
Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Toimitusjohtaja valmistelee ehdotuksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle. Johtoryhmän palkitsemista arvioidaan vuosittain.

Yhtiökokouksen valtuutukset
Yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden käyttämisestä osakeperusteiseen palkitsemiseen. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (esimerkiksi optio-oikeudet) antamisesta. Lisätietoja hallituksen voimassaolevista valtuutuksista on saatavilla sivulta Hallituksen valtuutukset. Hallituksen valtuutusten perusteella edellisen tilikauden aikana tekemät päätökset koskien palkitsemista on kuvattu palkitsemisraportissa.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Kuvaus hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeisistä periaatteista.

Hallitus
Hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat vuosipalkkioista, jotka maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien jäsenyyden perusteella, sekä ulkomaalaisille hallituksen jäsenille maksettavista lisäpalkkioista. Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa yhtiön osakkeita palkkiona eivätkä he kuulu Pöyryn pitkän tai lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piirissä.

Yhtiökokous 9.3.2017 vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti:

Vuosipalkkio, euroa  
Hallituksen puheenjohtaja          65 000
Hallituksen varapuheenjohtaja        55 000
Hallituksen jäsen        45 000
Hallituksen valiokuntien jäsenet    15 000

Lisäpalkkiot. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille sekä 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.

Kulut. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Palkkioelementti Kuvaus
Vuosipalkka Vuosipalkka koostuu kolmesta osasta: peruspalkka, edustusraha ja autoetu. Kaikki osat on määritelty Sveitsin frangeissa. Peruspalkkaa muutetaan ennalta sovitulla tavalla mikäli Sveitsin frangin (CHF) kurssi euroon nähden muuttuu merkittävästi sopimushetken tilanteesta.
Toimitusjohtajan vuosipalkka on yhteensä CHF 569.400.
Muuttuvat osat Toimitusjohtaja kuuluu Pöyryn kannustinjärjestelmien piiriin kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. 
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI) Pöyryn hallitus määrittelee vuosittain STI -järjestelmän palkkion pohjana olevat suorituskriteerit, jotka koostuvat sekä konsernin että henkilökohtaisista tavoitteista. Hallitus arvioi toimitusjohtajan suoritustavoitteiden täyttymistä vuosittain NCC:n valmistelusta. Toimitusjohtajan STI palkkion määrä vastaa enintään 100 % peruspalkasta. Palkkio maksetaan käteisenä seuraavan vuoden huhtikuussa.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI) Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä (LTI) päättäminen kuuluu hallituksen toimivaltaan. Hallitus päätti 5.5.2017 uudesta osakepohjaisesta palkitsemisjestelmästä ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille.
Eläke Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Toimitusjohtaja kuuluu Sveitsin lakimääräiseen eläkejärjestelmään sekä maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin, jossa eläke-edut perustuvat kertyneeseen eläkesäästöön. Lisäeläkejärjestelyn kustannuksista vastaa yhtiö ja ne ovat 5,6% vakuutuspalkasta. Mikäli toimitusjohtajan sopimus päättyy ennen eläkeikää, hänellä on oikeus kertyneeseen eläkesäästöön.
Allekirjoituspalkkio Toimitusjohtajalle maksettiin hänen aloittaessaan tehtävässään sopimuksen mukainen allekirjoituspalkkio, joka koostui käteisosuudesta (CHF 100.000) ja Pöyryn osakkeista (100.000 kpl). 
Toimisuhteen päättymisen ehdot Sopimus on voimassa kolme vuotta toimitusjohtajan tehtävien alusta lukien. Sopimusta voidaan jatkaa kuusi kuukautta ennen sen päättymistä toistaiseksi voimassaolevana, jolloin molemminpuolinen irtisanomisaika ilman syytä on 12 kuukautta. Yhtiö ei ole oikeutettu päättämään sopimusta ennen määräaikaa ilman syytä, mutta voi milloin tahansa vapauttaa toimitusjohtajan tehtävistään. Tällöin toimitusjohtajalla on oikeus peruspalkkaan ja luontoisetuihin määräaikaan saakka, mutta ei vielä erääntymättömiin palkkioihin.
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää sopimus 12 kuukauden irtisanomisajalla sen jälkeen kun tehtävän aloittamisesta on kulunut vuosi. Tässä tapauksessa toimitusjohtajalla on oikeus peruspalkkaan ja luontoisetuihin irtisanomisajalta, mutta ei vielä erääntymättömiin palkkioihin.
Kilpailukielto Toimitusjohtajaa sitoo kilpailukielto sopimuksen päättymistä seuraavat kuusi kuukautta. Edellyttäen että yhtiö pyytää toimitusjohtajaa noudattamaan kilpailukieltoa ja toimitusjohtaja tämän ehdon kokonaisuudessaan täyttää, on toimitusjohtajalla oikeus korvaukseen joka vastaa kuuden kuukauden peruspalkkaa sopimuksen päättymishetkellä.

Toimitusjohtajan osakeomistus edellisen tilikauden lopussa on esitetty tilinpäätöksessä.

Muu johto
Johtoryhmän jäsenten palkitsemisen periaatteet on kuvattu seuraavassa taulukossa. Johtoryhmään kuuluu eri maissa asuvia jäseniä.

Palkkioelementti Kuvaus
Vuosipalkka Vuosipalkka koostuu peruspalkasta, tavanomaisista luontoiseduista kuten auto ja puhelin, sekä muista kiinteistä palkanosista yhtiön paikallisten käytäntöjen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenten vuosipalkan sisältö vaihtelee tehtävän ja asuinmaan mukaan.
Muuttuvat osat Johtoryhmän jäsenet kuuluvat Pöyryn kannustinjärjestelmien piiriin kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. 
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI) Pöyryn hallitus määrittelee vuosittain STI -järjestelmän palkkion pohjana olevat suorituskriteerit. Konserni-, liiketoimintaryhmä- ja henkilökohtaiset tavoitteet sekä niiden ala- ja ylärajat määritellään strategisten tavoitteiden perusteella. Johtoryhmän jäsenten palkkion enimmäismäärä on 60-100% vuoden peruspalkasta, tehtävästä riippuen. Palkkio maksetaan käteisenä seuraavan vuoden huhtikuussa. 
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI) Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmistä (LTI) päättäminen kuuluu hallituksen toimivaltaan. Hallitus päätti 5.5.2017 uudesta osakepohjaisesta palkitsemisjestelmästä ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille.
Eläke Johtoryhmän jäsenet kuuluvat asuinmaansa eläkejärjestelmien piiriin paikallisen käytännön mukaisesti. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat Pöyryn maksuperusteisen lisäeläkeohjelman piiriin.
Työsuhteen päättymisen ehdot Irtisanomisaika johtoryhmän jäsenen puolelta on 6 kuukautta. Yhtiö voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, jolloin johtoryhmän jäsen tyypillisesti on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus edellisen tilikauden lopussa on esitetty tilinpäätöksessä.

C. Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti, jossa selostetaan edellisen tilikauden aikana maksetut palkkiot, on esitetty erillisellä sivulla.

Katso myös